Zadaniem Związku jest:

 • występowanie w interesie i na rzecz pracodawców;
 • oddziaływanie na kształt polityki społecznej i ustawodawstwa dotyczących interesów pracodawców;
 • jednoczenie pracodawców i organizacji pracodawców wokół działań zmierzających do rozwoju branży motoryzacyjnej oraz realizacji wspólnych celów mających na celu jej rozwój;
 • propagowanie rozwiązań sprzyjających budowie partnerskich relacji pracownik pracodawca i promowanie postaw sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i rozwojowi kultury organizacyjnej w branży producentów i dystrybutorów części motoryzacyjnych;
 • oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa gospodarczego uwzględniającego prawa i obowiązki oraz interesy zrzeszonych pracodawców;
 • występowanie do organów władzy publicznej posiadających inicjatywę ustawodawczą z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących stosunków pracy i polityki gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczą branży motoryzacyjnej.

Swoje cele i zadania realizujemy w następujący sposób:

 • opiniowanie założeń do projektów ustaw i aktów wykonawczych celem tworzenia optymalnych warunków rozwoju życia gospodarczego z uwzględnieniem rozwoju branży motoryzacyjnej
 • prowadzenie rozmów pomiędzy członkami Organizacji a instytucjami państwowymi i samorządowymi w zakresie zadań Organizacji;
 • delegowanie i reprezentowanie pracodawców w komisjach i zespołach problemowych powoływanych na różnych szczeblach przez organy władzy i administracji państwowej i samorządowej;
 • reprezentowanie na szczeblu ogólnokrajowym społecznych i gospodarczych interesów zrzeszonych pracodawców;
 • organizację szkoleń, seminariów na rzecz członków zrzeszonych.